Ehkäisevä päihdetyö

 

Lasten ja nuorten kanssa tehtävällä ehkäisevällä päihdetyöllä on neljä tehtävää:

•  Sivistävä tehtävä
•  Virittävä tehtävä
•  Mielenterveyttä tukeva
    tehtävä
•  Muutosta avustava tehtävä

 

Sivistävä tehtävä

Puhuttaessa ehkäisevän päihdetyön sivistävästä tehtävästä tarkoitetaan tietojen ja terveystaitojen opettamista yleissivistävässä mielessä. Kouluraittiuspiiri työstää ydinaineksen "pitäisi tietää" (must know), "olisi hyvä tietää" (should know) ja "olisi kiinnostavaa tietää" (nice to know) -osiot kouluttajien materiaaliin työstettäväksi eri ikäisten lasten ja nuorten sekä aikuisten kanssa.

 

Virittävä tehtävä

Tiedotusopin tutkijat ovat kehitelleet virittävän valistuksen käsitettä. Virittävyys ymmärrettiin alun perin valistuksen kyvyksi herättää yhteiskunnallista keskustelua. Myöhemmin sitä on sovellettu myös yksilötasolla normatiivisesti eli hyvän valistuksen periaatteena. Virittävässä valistuksessa tavoitteena ei ole käyttäytymisen suora ohjaaminen tai suostuttelu, vaan ajattelemiseen auttaminen ja tiedostamisen virittely.

Ollakseen virittävä sanoman tulee olla koskettava, yllättävä, kiinnostava, aikaisempia käsityksiä horjuttava, hämmentäväkin. Virittävässä valistuksessa tärkeitä ovat miksi-kysymykset ja niistä keskusteleminen.

 

Mielenterveyttä tukeva tehtävä

Ehkäisevällä päihdetyöllä ei ole intressinä vain terveyskäyttäytyminen. Mielenterveyden edistäminen on itsearvoinen kasvatuksellinen tehtävä. Toisaalta psyykkisten voimavarojen vahvistamisen myötä myös terveystottumukset voivat aiempaa todennäköisemmin muuttua. Mielenterveystehtävällä on myös välittävä, instrumentaalinen tehtävä.

 

Muutosta avustava tehtävä

Muutoksella tarkoitetaan ehkäisevässä päihdetyössä sekä terveyskäyttäytymisen että erilaisten terveystaitojen ja -valmiuksien muutoksia. Muutoksia pyritään saamaan aikaan vaikuttamalla tottumusten ja käyttäytymisen taustalla oleviin asioihin: tietoihin, taitoihin, arvoihin ja asenteisiin.

 

Kouluraittiuspiirin tavoitteelliset ohjelmakokonaisuudet pyrkivät vaikuttamaan tietoon, arvostuksiin ja toimintaan.