Helsingin Kouluraittiuspiirin toiminnan arvopohja

 

 

•  Osallisuus
•  Yhteisvastuu
•  Yhteistyö
•  Kestävä kehitys
•  Tasa-arvo

 

 

Osallisuus

Kouluraittiuspiirin ohjelmien kautta luodaan osallisuuden kokemuksia ja vahvistetaan ryhmään liittymisen ja ryhmässä toimimisen taitoja. Osallistujille muodostuu käsitys, että omaan tulevaisuuteen ja toimintaan voi ja tulee vaikuttaa. Osallisuuden kokemukset tukevat sosiaalista kiinnittymistä ja elämänhallinnan kehittymistä.

Kasvatuksen, opetuksen ja oppimisen olisi aina perustuttava osallisuuteen sekä yhteistoimintaan ja dialogiin.

Yhteisvastuu

Yhteisvastuu tarkoittaa, että Helsingin Kouluraittiuspiiri toteuttaa omalta osaltaan ehkäisevää päihdetyötä yhdessä muiden kolmannen sektorin ja julkisen sektorin toimijoiden kanssa. Yhteisvastuu tarkoittaa myös kentällä usean eri tahon yhteistyön tuloksena syntyvää yhteisvastuuta. Yhteisvastuu ymmärretään pohjimmiltaan ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa syntyväksi sosiaaliseksi pääomaksi.

Yhteistyö

Helsingin Kouluraittiuspiiri on verkostoitunut moniammatillisesti voidakseen tehdä laadukasta ehkäisevää työtä. Helsingin Kouluraittiuspiiri on myös järjestökumppanina sitoutunut Järjestöjen Päihdeohjelman sekä Valtakunnallisen alkoholiohjelman tavoitteisiin. Yhteistyö mielletään innovatiiviseksi voimavaraksi.

Kestävä kehitys

Kestävä kehitys tarkoittaa sitä, että järjestön toimintaan sisältyy kestävän kehityksen idea. Kehitystä seurataan arvioimalla toimintaa ja kehittämällä uusia innovaatioita. Helsingin Kouluraittiuspiirin ohjelmat ja interventiot pyrkivät vaikuttamaan päihteiden käyttöön liittyviin asenteisiin, tietoihin ja uskomuksiin.

Tasa-arvo

Helsingin Kouluraittiuspiirin arvopohjaan sisältyy hyvinvoinnin, terveyden ja tasa-arvon edistäminen. Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että koulutuksesta syrjäytyminen monessa tapauksessa vahvistaa muutakin marginaalistumista. Kouluraittiuspiirin kehittämät interventiot mahdollistavat myös niiden nuorten tukemisen, joilla on alkavaa tai jo vakiintunutta päihteiden käyttöä.