Elämäntaito-ohjelmat

Elämäntaito-ohjelmien tavoitteena on lisätä lapsen ja nuoren osallistumistaitoja ja kehittää heidän ihmissuhdetaitojaan. Nuoren myönteinen suhtautuminen itseensä ja toisiin ihmisiin mahdollistaa hänen omien voimavarojensa monipuolisen käytön.

Päihteistä on annettava oikeaa tietoa oikeaan aikaan. Päätöksiä varten lapsella ja nuorella on oltava kattavaa ja asiallista tietoa päihteistä. Kuten useat tutkimukset ovat osoittaneet, pelkällä tiedon välittämisellä ei voida juurikaan vaikuttaa päihteitä koskeviin asenteisiin ja päihteiden käyttöä tunnetasolla sääteleviin tekijöihin.

Lasten ja nuorten elämäntaito- ja interventio -ohjelmien tavoitteena on antaa nuorelle keinoja myös ryhmäpaineen tunnistamiseen ja hallintaan. Ohjelmissa korostuu nuoren oma vastuu itsestään ja valinnoistaan. Yhteisön kehitystavoitteina ovat avoin ilmapiiri ja toimiva vuorovaikutus.

Ohjelmien työskentelymenetelmät painottuvat itseilmaisuun, luovaan toimintaan sekä yhteistoiminnalliseen oppimiseen. Työskentelytapoja ovat mm. yksilö- ja ryhmätyöt, keskustelu, sosiodraama ja toiminnalliset harjoitukset. Menetelmiä käytetään monipuolisesti ja vaihtelevasti, jolloin lapset ja nuoret motivoituvat työskentelyyn. Ryhmässä jokaisen mielipide on tärkeä, ja sitä kunnioitetaan kuuntelemalla ja antamalla palautetta.

 

Ohjelmien tukipilareita ovat:

•  lapsen ja nuoren omat voimavarat ja niiden käyttöönotto
•  toisen auttaminen
•  huumori
•  kanssakäymisen myönteiset puolet

Keskeistä on yhteisön yhteistoiminta, jossa on kyse keskinäisestä tuntemisesta, luottamuksesta ja turvallisuudesta.