Täältä Tullaan

Ohjelmassa keskeistä on ryhmän yhteistoiminta sekä vuorovaikutustaidot.

Lapset ovat murrosiän kynnyksellä ja alkavat etsiä identiteettiään. Alkavan identiteettikriisin aikana nuori alkaa luopua lapsuuden aikaisesta riippuvuudestaan vanhempiin ja vahvistaa minuuttaan vertaisryhmän tuella, jolloin vuorovaikutustaitojen merkitys korostuu. Ohjelmien tarkoituksena onkin kehittää lasten ihmissuhde- ja osallistumistaitoja sekä tukea heidän psykososiaalista hyvinvointiaan. Ohjelman kesto on 10 x 45 min ja se toteutetaan ryhmäkohtaisesti.

 

Täältä Tullaan Plus

Ohjelmakokonaisuudessa on keskeistä osallistumis- sekä ihmissuhdetaitojen kehittäminen.

Teematunneilla kiinnitetään erityistä huomiota lasten erilaisiin oppimistapoihin (auditiivinen, visuaalinen, kinesteettinen ja taktuaalinen). Eri tapoja käyttäen pyritään tukemaan lapsen sosiaalisemotionaalista kehitystä. Tärkeää on tukea lapsen itseluottamusta, antaa luottamuksellisen aikuiskontaktin, sääntöjen opettelu, itseilmaisun tukeminen sekä itsetuntemuksen ja positiivisen minäkuvan vahvistaminen. Ohjelman kesto on 12 x 45 min ja se toteutetaan ryhmäkohtaisesti.

 

Osallistuneet koulut