Minun Stoorini


Minun Stoorini –projektin tavoitteena on ollut tukea lasten ja nuorten psykososiaalista hyvinvointia, kehittää ennaltaehkäisevän työn menetelmiä sekä ehkäistä syrjäytymistä. Projekti tarjosi varhaista tukea, paikan nuoren kuulemiselle sekä yksilön elämäntaitojen ja -valmiuksien kehittämiselle. Minun Stoorini -projekti kohdennettiin 9-13 -vuotiaille varhaisnuorille ja nuorille pääkaupunkiseudulla.

Minun Stoorini –projektin osa-alueita olivat:

•    Nuorten osallisuuden ja sosiaalisen toimivuuden vahvistaminen
•    Elämäntaidollisen ryhmätyöskentelyn kehittäminen
•    Kirje –dialogi, vertaistuki


Minun Stoorini – nuorten ryhmätoiminnassa työskennellään voimaantumisen periaatteella. Keskeisiä työskentelymenetelmiä ovat pedagoginen dialogi, toiminnallinen aktivointi, itseilmaisu, luova toiminta sekä yhteistoiminnallinen oppiminen.

Projektin myötä syntyy yhteinen kieli ja asiantuntijuus, joka ottaa nuoret huomioon aktiivisina toimijoina ja oman elämänsä asiantuntijoina. Projekti vahvistaa nuorten ja aikuisten keskinäistä vuorovaikutusta ja kehittää työkaluja käsitellä päihteisiin liittyviä mielikuvia ja nuorten todellisuutta sekä mahdollistaa varhaisen puuttumisen. Lähtöolettamuksena on, että työskentelystä on eniten hyötyä niille nuorille, joilla on alkavaa tai toistuvaa päihteiden käyttöä. Ryhmät olivat suljettuja, jolla varmistettiin turvallisuus ja luottamuksellisuus.

Minun Stoorini –ryhmätoiminnan pilotit toteutettiin Helsingissä vuonna 2012. Pilottiryhmiin osallistuneet nuoret saivat antaa palautetta ohjelman teemoista. Seuraavassa taulukoituna heidän mielipiteitään ohjelmasta (N=72).

TAULUKKO 1. Miten tärkeitä Minun Stoorini -ryhmätoiminnan eri teemat olivat sinulle?
TAULUKKO 2. Mistä työskentelytavasta pidit eniten?


 

Jenny ja Antti Wihurin rahasto on myöntänyt Minun Stoorini – projektille apurahan vuosina 2011-2014.