Minun Stoorini -työskentely


Minun Stoorini –projektin tavoitteena on ollut tukea lasten ja nuorten psykososiaalista hyvinvointia, kehittää ennaltaehkäisevän työn menetelmiä sekä ehkäistä syrjäytymistä. Projekti tarjosi varhaista tukea, paikan nuoren kuulemiselle sekä yksilön elämäntaitojen ja -valmiuksien kehittämiselle. Minun Stoorini -projekti kohdennettiin 9-13 -vuotiaille varhaisnuorille ja nuorille pääkaupunkiseudulla.

Minun Stoorini –projektin osa-alueita olivat:

•    Nuorten osallisuuden ja sosiaalisen toimivuuden vahvistaminen
•    Elämäntaidollisen ryhmätyöskentelyn kehittäminen
•    Kirje –dialogi; vertaistuki


Minun Stoorini – nuorten ryhmätoiminnassa työskenneltiin voimaantumisen periaatteella. Keskeisiä työskentelymenetelmiä ovat olleet pedagoginen dialogi, toiminnallinen aktivointi, itseilmaisu, luova toiminta sekä yhteistoiminnallinen oppiminen.

Projektin myötä syntyi yhteinen kieli ja asiantuntijuus, joka otti nuoret huomioon aktiivisina toimijoina ja oman elämänsä asiantuntijoina. Projekti vahvisti nuorten ja aikuisten keskinäistä vuorovaikutusta ja kehitti työkaluja käsitellä päihteisiin liittyviä mielikuvia ja nuorten todellisuutta sekä mahdollisti varhaisen puuttumisen. Lähtöolettamuksena oli, että työskentelystä oli eniten hyötyä niille nuorille, joilla oli toistuvaa päihteiden käyttöä. Ryhmät olivat suljettuja, jolla varmistettiin turvallisuus ja luottamuksellisuus.

Minun Stoorini –ryhmätoiminnan pilotit toteutettiin Helsingissä vuonna 2012. Pilottiryhmiin osallistuneet nuoret saivat antaa palautetta ohjelman teemoista. Seuraavassa taulukoituna heidän mielipiteitään ohjelmasta (N=72).

TAULUKKO 1. Miten tärkeitä Minun Stoorini -ryhmätoiminnan eri teemat olivat sinulle?
TAULUKKO 2. Mistä työskentelytavasta pidit eniten?


 

Jenny ja Antti Wihurin rahasto on tukenut Minun Stoorini – projektia apurahalla vuosina 2011-2014.