Top Secret

Ohjelmassa keskeistä on luokan ryhmäyttäminen (me-hengen luominen), itsetunnon vahvistaminen ja erilaisuuden hyväksyminen.

Yläasteelle siirtymiseen liittyy monia muutoksia. Nuoren elinympäristö laajenee ja sosiaaliset suhteet moninaistuvat. Lisäksi nuoren odotetaan ottavan entistä enemmän vastuuta opiskelustaan sekä olevan itsenäisempi ongelmanratkaisija ja toimija. Top Secret - vain seiskoille -ohjelman tarkoituksena on auttaa nuorta löytämään paikkansa uudessa oppimis- ja kasvuympäristössä.

Ohjelma koostuu 4 x 45 min ryhmänohjauksesta ja toiminnallisista harjoituksista sekä opettajien käyttöön tarkoitetuista etätehtävistä. Ohjelma toteutetaan ryhmäkohtaisesti.

 

Sosiaalis-emotionaalisen kehityksen tukemisen peruspilarit:

•  itsetuntemuksen ja positiivisen
    minäkuvan vahvistaminen
•  itseluottamuksen tukeminen
•  vertaisryhmän jäsenten tuen
    merkitys nuoren minäkuvalle
•  luottamuksellisen aikuiskontaktin
    merkitys
•  sääntöjen opettelu
•  itseilmaisun tukeminen